Ogrodzenia panelowe
Ogrodzenie murowane

Ogrodznie z naturalnego kamienia
Przykady ogrodze murowanych z kamienia naturalnego w poczeniu z innymi materiaami: z barierk z rur stalowych, z deskami elbetowymi aurowymi, z barierk z prtw metalowych, z barierk z cegy wapienno-cementowej
    Do budowy ogrodze murowanych uywa si kamieni naturalnych, cegy cementowo-wapiennej i pustakw ogrodzeniowych. Technika [nurowania ogrodze z kamieni naturalnych, cegy i innych materiaw w zasadzie nie rni sie od murowania cian budynkw z takich materiaw. Ogrodzenie monolityczne, murowane i betonowe, powinno sta na fundamencie zagbionym poniej strefy przemarzania take i ogrodzenie panelowe. Dla zabezpieczenia przed podsikaniem wilgoci z gruntu do wyszych partii ogrodzenia naley zaoy izolacj poziom, na wysokoci 10-15 cm nad terenem, z dwch warstw papy sklejonej lepikiem. Ogrodzenie cige powinno by podzielone na odcinki nie dusze ni 10 m i oddzielone od siebie dwoma warstwami papy sklejonej lepikiem na caej wysokoci muru, cznie z fundamentem (dylatacja).

     Ogrodzenie z kamieni naturalnych nie powinno tworzy cigego muru, aby nie przypominao muru obronnego. Mury pene mog by wznoszone jedynie na niewielkich odcinkach oraz tam, gdzie chcemy osoni mao estetyczne miejsca lub wykorzysta jako oson przed wiatrem, a pozostae odcinki lepiej wykona w poczeniu z elementami z innych materiaw, np. z barierk z rur metalowych, aurowymi deskami betonowymi itp. . Kamie rwnie mona czy z barierk metalovy i z ceg cementow.

Ogrodzenie murowane z cegy
     Kamienie w murze ogrodzenia ukadamy wedug zasad oglnie przyjtych w robotach murowych z kamienia na zaprawie cementowej. Jako wizania zaprawy z kamieniem jest zalena od dokadnego oczyszczenia kamieni z zabrudze i obfitego zwilenia wod tu przed ukadaniem w mur oraz wypeniania wolnych miejsc midzy duymi kamieniami drobnymi kamykami i zapraw. Dla podniesienia wartoci dekoracyjnych ogrodzenia spoiny wypeniamy zapraw cementow na wypuko. Gr ogrodzenia mona przykry pytami betonowymi lub dachwk ceramiczn.

    Ogrodzenie z cegy oraz z kamienia muruje si na fundamencie z izolacj poziom i z dylatacj. Mur tzw. oszczdny, o gruboci p cegy, naley wzmacnia supkami o przekroju 25x25 lub 25x38 cm, ustawiajc je w odstpach nie wikszych ni 3 m .

    Ogrodzenie z cegy moe by pene lub aurowe o rnych ukadach cegy. Ceg w murze ogrodzenia ukada si warstwami poziomymi na zaprawie cementowej lub cementowo-wapien-nej, zachowujc wizanie wedug oglnie przyjtych zasad w robotach murowych, zwracajc uwag, aby cegy uszkodzone i brudne nie trafiay na stron frontow i nie szpeciy muru. Ogrodzenie aurowe murowane w p cegy wzmacniamy supkami 25x25 cm, ustawiajc je rwno z licem muru, albo 25x38 cm, wysuwajc poza lico muru .

     Niestety duo firm projektowych nie uzgldnia ogrodze w projekcie domu. Gr ogrodzenia murowanego zgodnie z projektem w 1 /2 cegy mona zakoczy warstw zaprawy cementowej uformowanej ze spadkiem na jedn lub dwie strony albo przykry czapk betonow wykonan bezporednio na murze. Ogrodzenie murowane projektowane na jedn ceg mona przykry dachwk ceramiczn lub pyt azbestowo-cemen-tow pocit na pasy. Dla wywoania wikszego efektu spoiny midzy cegami wypenia si na wypuko czego oczywicie nie uzgldnia projekt budowalany.

    Po zakoczeniu murowania i wypenieniu spoin powierzchni ogrodzenia dokadnie czycimy z resztek zaprawy i zabrudze, a czasem przecieramy ceg w celu uzyskania wieoci.

Ogrodzenie murowane z innymi elementami
    Ogrodzenie z elementw ceramicznych, zwanych parkanwk, z uwagi na trwao, atwo wykonania i due walory dekoracyjne ma coraz szersze zastosowanie przy ogradzaniu gospodarstw wiejskich, domkw jednorodzinnych i innych maych obiektw . Ceramiczne elen.--::ty ogrodzeniowe produkowane s w dwch wymiarach: 25x25x10 i 25x25x6,5 cm i w dwch kolorach: tym i czerwonym . Ukadanie tego typu elementw w murze ogrodzenia odbywa si wedug zasad przyjtych przy murowaniu z cegy na spoin mijan, uywajc zaprawy cementowej lub cementowo-wapien-nej.

    Z uwagi na fakt, e mur z tego rodzaju elementw jest stosunkowo cienki (6,5 lub 10 cm), konieczne jest dodatkowe wzmocnienie go supkami murowanymi z cegy (o wymiarach 25x25), ustawianymi co 2,5-3,0 m. Gr ogrodzenia mona zakoczy ceg ceramiczn lub czapk betonow, podobnie jak ogrodzenie z cegy i kamienia.

    Ogrodzenie mona wykona rwnie z bloczkw betonowych, uzyskujc ciekawe efekty plastyczne, a przy wykonaniu ich we wasnym zakresie moe by stosunkowo tanie . Zasady ukadania bloczkw w murze ogrodzenia s takie same jak przy murowaniu ogrodzenia aurowego z cegy.

    Na uwag zasuguje take ogrodzenie z sczkw drenarskich rnych rednic, uoonych na zaprawie cementowej podobnie jak bloczki betonowe. W celu zmniejszenia gruboci muru mona uy sczkw przecitych na p za pomoc piki do metali lub drewna o zbach redniej wielkoci.

    Tynkowanie ogrodze murowanych jest niewskazane z uwagi na odpadanie tynku, szczeglnie w miejscach ulegajcych zawilgoceniu i przemarzaniu.