Ogrodzenia panelowe
Ogrodzenie murowane

Ogrodznie z naturalnego kamienia
Przykłady ogrodzeń murowanych z kamienia naturalnego w połączeniu z innymi materiałami: z barierką z rur stalowych, z deskami żelbetowymi ażurowymi, z barierką z prętów metalowych, z barierką z cegły wapienno-cementowej
    Do budowy ogrodzeń murowanych używa się kamieni naturalnych, cegły cementowo-wapiennej i pustaków ogrodzeniowych. Technika [nurowania ogrodzeń z kamieni naturalnych, cegły i innych materiałów w zasadzie nie różni sie od murowania ścian budynków z takich materiałów. Ogrodzenie monolityczne, murowane i betonowe, powinno stać na fundamencie zagłębionym poniżej strefy przemarzania także i ogrodzenie panelowe. Dla zabezpieczenia przed podsiąkaniem wilgoci z gruntu do wyższych partii ogrodzenia należy założyć izolację poziomą, na wysokości 10-15 cm nad terenem, z dwóch warstw papy sklejonej lepikiem. Ogrodzenie ciągłe powinno być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 10 m i oddzielone od siebie dwoma warstwami papy sklejonej lepikiem na całej wysokości muru, łącznie z fundamentem (dylatacja).

     Ogrodzenie z kamieni naturalnych nie powinno tworzyć ciągłego muru, aby nie przypominało muru obronnego. Mury pełne mogą być wznoszone jedynie na niewielkich odcinkach oraz tam, gdzie chcemy osłonić mało estetyczne miejsca lub wykorzystać jako osłonę przed wiatrem, a pozostałe odcinki lepiej wykonać w połączeniu z elementami z innych materiałów, np. z barierką z rur metalowych, ażurowymi deskami betonowymi itp. . Kamień również można łączyć z barierką metalovyą i z cegłą cementową.

Ogrodzenie murowane z cegły
     Kamienie w murze ogrodzenia układamy według zasad ogólnie przyjętych w robotach murowych z kamienia na zaprawie cementowej. Jakość wiązania zaprawy z kamieniem jest zależna od dokładnego oczyszczenia kamieni z zabrudzeń i obfitego zwilżenia wodą tuż przed układaniem w mur oraz wypełniania wolnych miejsc między dużymi kamieniami drobnymi kamykami i zaprawą. Dla podniesienia wartości dekoracyjnych ogrodzenia spoiny wypełniamy zaprawą cementową na wypukło. Górę ogrodzenia można przykryć płytami betonowymi lub dachówką ceramiczną.

    Ogrodzenie z cegły oraz z kamienia muruje się na fundamencie z izolacją poziomą i z dylatacją. Mur tzw. oszczędny, o grubości pół cegły, należy wzmacniać słupkami o przekroju 25x25 lub 25x38 cm, ustawiając je w odstępach nie większych niż 3 m .

    Ogrodzenie z cegły może być pełne lub ażurowe o różnych układach cegły. Cegłę w murze ogrodzenia układa się warstwami poziomymi na zaprawie cementowej lub cementowo-wapien-nej, zachowując wiązanie według ogólnie przyjętych zasad w robotach murowych, zwracając uwagę, aby cegły uszkodzone i brudne nie trafiały na stronę frontową i nie szpeciły muru. Ogrodzenie ażurowe murowane w pół cegły wzmacniamy słupkami 25x25 cm, ustawiając je równo z licem muru, albo 25x38 cm, wysuwając poza lico muru .

     Niestety dużo firm projektowych nie uzględnia ogrodzeń w projekcie domu. Górę ogrodzenia murowanego zgodnie z projektem w 1 /2 cegły można zakończyć warstwą zaprawy cementowej uformowanej ze spadkiem na jedną lub dwie strony albo przykryć czapką betonową wykonaną bezpośrednio na murze. Ogrodzenie murowane projektowane na jedną cegłę można przykryć dachówką ceramiczną lub płytą azbestowo-cemen-tową pociętą na pasy. Dla wywołania większego efektu spoiny między cegłami wypełnia się na wypukło czego oczywiście nie uzględnia projekt budowalany.

    Po zakończeniu murowania i wypełnieniu spoin powierzchnię ogrodzenia dokładnie czyścimy z resztek zaprawy i zabrudzeń, a czasem przecieramy cegłę w celu uzyskania świeżości.

Ogrodzenie murowane z innymi elementami
    Ogrodzenie z elementów ceramicznych, zwanych parkanówką, z uwagi na trwałość, łatwość wykonania i duże walory dekoracyjne ma coraz szersze zastosowanie przy ogradzaniu gospodarstw wiejskich, domków jednorodzinnych i innych małych obiektów . Ceramiczne elen.--::ty ogrodzeniowe produkowane są w dwóch wymiarach: 25x25x10 i 25x25x6,5 cm i w dwóch kolorach: żółtym i czerwonym . Układanie tego typu elementów w murze ogrodzenia odbywa się według zasad przyjętych przy murowaniu z cegły na spoinę mijaną, używając zaprawy cementowej lub cementowo-wapien-nej.

    Z uwagi na fakt, że mur z tego rodzaju elementów jest stosunkowo cienki (6,5 lub 10 cm), konieczne jest dodatkowe wzmocnienie go słupkami murowanymi z cegły (o wymiarach 25x25), ustawianymi co 2,5-3,0 m. Górę ogrodzenia można zakończyć cegłą ceramiczną lub czapką betonową, podobnie jak ogrodzenie z cegły i kamienia.

    Ogrodzenie można wykonać również z bloczków betonowych, uzyskując ciekawe efekty plastyczne, a przy wykonaniu ich we własnym zakresie może być stosunkowo tanie . Zasady układania bloczków w murze ogrodzenia są takie same jak przy murowaniu ogrodzenia ażurowego z cegły.

    Na uwagę zasługuje także ogrodzenie z sączków drenarskich różnych średnic, ułożonych na zaprawie cementowej podobnie jak bloczki betonowe. W celu zmniejszenia grubości muru można użyć sączków przeciętych na pół za pomocą piłki do metali lub drewna o zębach średniej wielkości.

    Tynkowanie ogrodzeń murowanych jest niewskazane z uwagi na odpadanie tynku, szczególnie w miejscach ulegających zawilgoceniu i przemarzaniu.